Fysieke belasting, arbocatalogus

In de Arbocatalogus Fysieke belasting staan maatregelen die voorkomen dat er ongelukken gebeuren tijdens het werk. Hier links kan je een van de 5 veelvoorkomende risico’s aanklikken.

1. Ontwikkeling Arbocatalogus

Veneca, FNV Horecabond, CNV Bedrijvenbond en De Unie streven naar een gezonde en veilige werkomgeving voor werkgevers en werknemers in de contractcateringbranche. Belangrijke oorzaken van verzuim zijn klachten aan het bewegingsapparaat door tillen én duwen en trekken. Daarnaast komen er verbrand- snij- en glij-incidenten voor.

Partijen hebben gezamenlijk deze Arbocatalogus opgesteld, met daarin een aantal praktische maatregelen, gericht op het voorkomen en/of verminderen van verzuim en verwondingen. Via deze Arbocatalogus kunnen bedrijven in de contractcatering voldoen aan een aantal doelvoorschriften uit de Arbowet- en regelgeving.

2. Beschikbaarheid

Deze Arbocatalogus is digitaal beschikbaar via:

Daarnaast is deze Arbocatalogus in geprinte vorm op te vragen bij de Stichting Kwaliteit van de Arbeid voor de Contractcateringbranche. De Stichting Kwaliteit van de Arbeid adviseert echter om de digitale versie te gebruiken. Op de websites is namelijk altijd de meest actuele versie te vinden.

3. Contractcatering

Deze Arbocatalogus is van toepassing voor de contractcatering. Hierbij wordt de werkingssfeer van de cao contractcatering gevolgd:

“Voor contractcateringactiviteiten is karakteristiek het verlenen van restauratieve diensten ten behoeve van personen met wie de opdrachtgever een durende band heeft anders dan die strekkende tot dat verlenen, en die diensten worden verleend in directe relatie tot die band. Onder contractcateringactiviteiten dienen tevens te worden begrepen voedselbereidingsactiviteiten die plaatsvinden buiten de besloten kring van het bedrijf of de instelling van de opdrachtgever -hieronder met name aparte rechtspersonen te verstaan- voor zover deze worden verricht ten behoeve van het verlenen van restauratieve diensten in de besloten kring van het bedrijf of de instelling van de opdrachtgever. Tevens is sprake van contractcateringactiviteiten indien de restauratieve diensten door een opdrachtgever (bedrijf of instelling), binnen dat bedrijf of die instelling zijn ondergebracht in een aparte rechtspersoon. Deze aparte rechtspersoon, wordt dan aangemerkt als werkgever in de zin van deze cao. Offshore cateringactiviteiten zijn geen contractcateringactiviteiten in de zin van deze cao.”

Deze Arbocatalogus is van toepassing op de arbeidsrisico’s die werknemers kunnen lopen bij de werkzaamheden die op een cateringlocatie worden verricht. Arbeidsrisico’s die zich buiten deze locaties voordoen vallen buiten de werkingssfeer van deze Arbocatalogus.

4. Arbocatalogus

De overheid maakt de laatste jaren een terugtrekkende beweging en wil minder bemoeienis hebben met de gang van zaken in het bedrijfsleven. Ook bij de arbowetgeving is deze weg ingeslagen.

Maar ondanks deze verminderde bemoeienis ervaren werkgevers en werknemers dat de regeldruk erg hoog is en dat er diverse inspectiediensten van de overheid soms tegenstrijdige conclusies trekken.

Een oplossing voor dit probleem werd gevonden in de mogelijkheid voor sociale partners (werknemers en werkgevers in een branche) om het arbobeleid deels zelf te bepalen. Zij kunnen samen aan de branche voorschrijven welke oplossing of oplossingsrichting mogelijk en gewenst is. Maatwerk is daarbij een sleutelbegrip.

Deze arbocatalogus is een invulling van deze mogelijkheid voor de contractcateringbranche. Door het ontstaan van deze Arbocatalogus moeten werkgevers en werknemers zich houden aan de inhoud van deze arbocatalogus en zullen zij hierop worden getoetst door de inspectiedienst(en).

5. Status Arbocatalogus

Een Arbocatalogus is geen vrijblijvend document. Van bedrijven wordt verwacht dat zij gebruik maken van de werkmethoden of maatregelen die in de Arbocatalogus staan aangegeven.

In alle gevallen waarvoor beschermingsniveaus zijn vastgelegd in de Arbocatalogus worden individuele bedrijven ‘afgerekend’ op het realiseren van datzelfde beschermingsniveau. Een en ander betekent echter niet dat er geen afwijkingen ten opzichte van de maatregelen kunnen voorkomen in de sector, waarvoor de Arbocatalogus geldt. Afwijken mag. Maar op de werkgever die afwijkende maatregelen toepast, rust de bewijslast dat in ieder geval het vereiste beschermingsniveau van de Arbocatalogus of de Arbowet wordt gerealiseerd!

6. Leeswijzer

In deze Arbocatalogus is uitgegaan van 5 risico’s:

Deze 5 risico’s worden achtereenvolgens behandeld.

Allereerst zal een korte omschrijving gegeven worden van het risico, daarna volgt het beoogde effect. Vervolgens worden de maatregelen genoemd om deze risico’s te beperken. De maatregelen worden, waar mogelijk, ingedeeld volgens een vast patroon.

Allereerst worden de maatregelen op organisatieniveau genoemd (Bouwkundige aanpasingen, inkooptechnische aanpassingen, logistiek en persoonlijke beschermingsmiddelen) daarna worden de maatregelen op techniekniveau omschreven. Deze maatregelen zijn voor de werkgever.

Als laatste worden de maatregelen voor de medewerker omschreven. Deze laatste maatregelen zijn zeer belangrijk, zij geven aan wat de werknemer kan doen om de risico’s te beperken. Tenslotte wordt in matrices een overzicht gegeven van het vóórkomen van de verschillende risico’s gedurende het voedingsproces.

7. Aanpak risico’s

Voor alle risico’s die bestaan in de Contractcateringbranche gelden de volgende stappen om het risico te beperken:

  • 1 Bestreiding bij de bron.
    • Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is volgt stap 2. Redelijkerwijs wil in dit verband zeggen dat de productie kwantitatief en kwalitatief mogelijk moet blijven en dat de bestreiding van risico’s economisch haalbaar moet zijn.
  • 2 Afschermen van de bron.

  • 3 Blootstelling beperken.

  • 4 Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
    • Deze persoonlijke beschermingsmiddelen worden gratis verstrekt door de werkgever maar dienen door de werknemer te worden onderhouden en op een deugdelijke wijze gebruikt te worden.

8. Voorlichting

Voor alle risico’s geldt dat voorlichting een steeds terugkerend item is. Op iedere locatie moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het arbobeleid.

Deze verantwoordelijke heeft de competenties en krijgt de middelen om de medewerkers voorlichting te geven over een goede werkhouding, techniek en hulpmiddelen. Hierbij gaat het erom de medewerker inzicht te geven in de fysieke belasting en hulpmiddelen aan te reiken hoe de werkhouding en techniek op een eenvoudige manier kan worden verbeterd.

Eenmalige voorlichting heeft geen effect. De boodschap blijft het beste hangen als deze meerdere malen en op verschillende manieren onder de aandacht wordt gebracht. Tijdens het werkoverleg dient het beperken van arbeidsrisico’s als standaard agendapunt te worden opgenomen.

9. Toezicht

Leidinggevenden dienen voortdurend alert zijn op de werkhouding, techniek van de medewerkers en het gebruik van hulpmiddelen. Waar nodig geven zij aanwijzingen voor verbetering. Aan de werkhouding en techniek van nieuwe medewerkers moet tijdens het inwerktraject uitgebreid aandacht worden besteed.

10. Toepassing

De maatregelen in deze Arbocatalogus zijn afgesproken door Veneca, FNV Horecabond, CNV Bedrijvenbond en De Unie. Zij vragen u de maatregelen zo goed mogelijk toe te passen. De Arbeidsinspectie kan bedrijven op basis van deze Arbocatalogus controleren en bekijken of er voldoende is gedaan om de arbeidsrisico’s tegen te gaan.

11. Tot slot

Contractcateringbedrijven voeren werkzaamheden veelal uit in keukens van opdrachtgevers en hebben daardoor niet de mogelijkheden om eigenstandig de werkomgeving aan te passen naar de gewenste situatie.

Wanneer het werken in deze ruimten risico’s met zich meebrengt, is het zaak om daarover met de opdrachtgever in overleg te gaan. De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer op locatie. De cateraar maakt daarom afspraken met de opdrachtgever over de wijze waarop de opdrachtgever tegemoet komt aan de noodzakelijke aanpassingen die aan de eigendommen van de opdrachtgever moeten worden gedaan, wanneer de arbeidsomstandigheden dat vereisen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en het goed functioneren van de apparatuur, die eigendom is van de opdrachtgever. De cateraar signaleert afwijkingen aan de apparatuur en meldt dit bij de opdrachtgever, zodat de afwijking kan worden hersteld. Daar waar in deze Arbocatalogus gesproken wordt over een maatregel die betrekking heeft op de omgeving dient altijd gelezen te worden “indien mogelijk en na overleg met de opdrachtgever”.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant: