Over Stichtingen Contractcatering

Stichtingen Contractcatering zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden en opleidings- en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers in de Contractcatering.

Dit doen wij onder andere door middel van de cao, het uitgeven van een branche erkend diploma voor de opleidingen cateringmedewerker, cateringbeheerder en praktijkopleider én met diverse HR-tools, zoals de arbocatalogus en de branche RI&E. Daarnaast geven wij aan zowel werknemers als werkgevers ontwikkel- en cao-advies.

Werkgevers (Veneca en VOCC) en werknemers (FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie) maken samen deel uit van de besturen van de stichtingen. Ze zijn verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van de afspraken die zijn vastgelegd in de cao voor de Contractcateringbranche. Beide partijen hebben een even grote stem in de besluitvorming.

Stichtingen Contractcatering bestaat tot 31 december 2023 uit vijf stichtingen:

Vakraad voor de Contractcateringbranche (VCC)

De Vakraad voert de afspraken die in de cao zijn gemaakt uit. Het bestuur ziet toe op een goede uitvoering en geeft informatie en advies over de cao. Ook behandelt de Vakraad klachten over overtredingen van de cao.

Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering (FBA), handelend onder de naam Vakraad

Voor een goede uitvoering van de cao-afspraken worden kosten gemaakt. Deze worden betaald uit FBA. Werkgevers en werknemers dragen hiervoor een premie af. De hoogte van de actuele premie kun je hier bekijken.

Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Contractcateringbranche (FBS)

Als een werkgever lid is van de werkgeversvereniging Veneca of VOCC, dan wordt er door de werkgever en haar werknemers ook premie afgedragen aan FBS. De hoogte van de actuele premie kun je hier bekijken. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten die niet voor algemeen verbindend verklaring in aanmerking komen.

Opleidingen Contractcatering (OCC)

OCC heeft als doel de werknemers in de branche op te leiden tot vakvaardige krachten. Hiervoor zijn de branche-opleidingen Cateringmedewerker, Cateringbeheerder en Praktijkopleider ontwikkeld.
Deze opleidingen kunnen worden afgesloten met een examen. Bij slagen ontvangt de deelnemer een branche erkend diploma. Daarnaast is OCC betrokken bij de ontwikkeling van het mbo-onderwijs.

Nieuwe organisatiestructuur

Omdat er steeds meer overlap is van werkzaamheden tussen de verschillende stichtingen kan de structuur wel wat eenvoudiger. Met als gevolg dat per 31 december 2023 de stichting Vakraad en de stichting OCC worden ontbonden. Alle werkzaamheden worden overgedragen aan FBA.

Activiteiten Vakraad

De activiteiten die door de Vakraad worden uitgevoerd, zullen vanaf 1 januari 2024 vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van FBA, handelend onder de naam Vakraad. Commissies adviseren het bestuur over de financiële aangelegenheden, opleidingsvraagstukken en arbeidsvoorwaardelijke zaken.

Activiteiten OCC

We zien al een aantal jaren dat het aantal werknemers dat wordt opgeleid voor de branche-examens gestaag afneemt. Reden voor het bestuur van OCC om MarktEffect te laten onderzoeken of er nog behoefte is aan brancheopleidingen en zo ja, hoe die er dan moeten uitzien. Dit onderzoek wees uit dat de bekendheid van de brancheopleidingen bij de bedrijven beperkt is. En er is weliswaar behoefte aan brancheopleidingen, maar dat deze flink geactualiseerd moeten worden.

Samen met het teruglopend aantal examens is het besluit genomen de brancheopleidingen niet langer aan te bieden en dat er geen nieuwe examenkandidaten meer kunnen worden aangemeld. De deelnemers die al aan de brancheopleidingen zijn begonnen, kunnen deze volgens de gebruikelijke regels afronden. Kijk hier voor nadere informatie over het onderzoek en de gevolgen voor de deelnemers aan de opleidingen.

Het secretariaat

De besturen worden bij hun activiteiten ondersteund door een secretariaat. Bij dit secretariaat kun je terecht voor vragen en informatie over de activiteiten van de stichtingen.

Ook interessant: