Vraag en antwoord

  Heeft een werknemer recht op reiskostenvergoeding?

  Voor alle werknemers

  Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle werknemers een reiskostenregeling. Dit is vastgelegd in artikel 49 en 49A van de cao. De regeling geldt ongeacht de vorm waarin een werknemer reist. De regeling is van toepassing voor elke dag dat de werknemer meer dan 11 kilometer (enkele reis) reist. Van de reiskostenregeling mag niet worden afgeweken. De reiskostenregeling geldt niet voor de sector Inflightcatering. Daarvoor blijft de bestaande reiskostenregeling gelden.

  Wat is de vergoeding?

  Met ingang van 1 januari 2018 is de vergoeding per gereisde kilometer van € 0,11 met € 0,02 verhoogd naar € 0,13 per gereisde kilometer.

  Hoe zit het met een persoonlijke reiskostentoeslag?

  Heb jij als werknemer vanaf 1 januari 2015 een persoonlijke reiskostentoeslag ontvangen, dan heb je op basis van de nieuwe regeling per 1 januari 2019 recht op een hogere reiskostenvergoeding. Het verschil wordt in mindering gebracht op jouw persoonlijke reiskostentoeslag. Maar let op: je mag er in je totale vergoeding financieel niet op achteruit gaan.

  Verhoging van de vergoeding

  Met ingang van 1 januari 2019 wordt de vergoeding per gereisde kilometer wederom verhoogd met € 0,02 en wel naar € 0,15 per gereisde kilometer.

  Als je op basis van deze nieuwe regeling per 1 januari 2019 recht hebt op een hogere reiskostenvergoeding dan waarop je recht had vóór 1 januari 2019, dan wordt het verschil in mindering gebracht op je persoonlijke reiskostentoeslag. Ook hier geld dat je er niet op achteruit mag gaan in de totale vergoeding na verbetering van de nieuwe reiskostenregeling per 1 januari 2019.

  De persoonlijke toeslag reiskosten wordt op 1 januari 2018 en op 1 januari 2019 eenmalig opnieuw berekend en tijdens de looptijd van de cao niet meer gewijzigd.

  Ben je regiomedewerker?

  De manier waarop het verschil tussen de oude en de nieuwe reiskostenregeling wordt berekend is, wat de regiomedewerker betreft, soortgelijk aan de wijze waarop dit bij de invoering van de reiskostenregeling met ingang van 1 januari 2015 werd vastgelegd. Een regiomedewerker is iedere werknemer die geen vaste formatieplaats bezet en op verschillende locaties werkzaamheden verricht of kan verrichten.

  Heb je een vaste formatieplaats?

  Voor werknemers met een vaste formatieplaats (niet zijnde regiomedewerker) is een eenvoudiger systematiek van toepassing namelijk het verminderen van de persoonlijke toeslag reiskosten met de verhoging van 2 cent met de reisafstand op 1 januari 2018. Voor de tekst van het nieuwe reiskostenartikel klik hier (artikel 49 uit de cao voor de Contractcateringbranche).

  Gevolg als de netto fiscale ruimte niet meer toereikend is

  Wijzigingen in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, fiscale wet- en regelgeving of in de keuze van de werknemer voor een netto vergoeding met als gevolg dat de netto fiscale ruimte niet meer toereikend is, kunnen noodzaken tot het (deels) bruto uitkeren van een eerder vastgestelde netto vergoeding. De aldus herrekende bruto persoonlijke toeslag zal verlaagd worden met een percentage van 30% ter compensatie van de afdracht van de ter zake verschuldigde premies en belastingen aan de Belastingdienst, vakantiegeld en overige emolumenten. Deze bruto vergoeding wordt per loonbetalingsperiode uitgekeerd.

  Inflightcatering

  De reiskostenregeling geldt niet voor de sector Inflightcatering. Daarvoor blijft de reeds bestaande reiskostenregeling gelden.

  Hoe lang dient de werkgever het loon van een werknemer door te betalen bij ziekte en hoe hoog is de loondoorbetaling?

  De werkgever is gedurende de eerste 13 weken verplicht tot doorbetaling van 95% van het loon. Gedurende de daaropvolgende 39 weken is de werkgever verplicht tot doorbetaling van 90% van het loon.

  Wanneer het aantal uren per week varieert, wordt het gemiddelde uitgerekend over de laatste 13 weken, voorafgaand aan de eerste ziektedag (artikel 65 lid 1).

  De werkgever is gedurende week 53 tot en met 104 (het tweede ziektejaar) verplicht tot doorbetaling van 80% van het loon.

  Wanneer sprake is van een dienstverband voor bepaalde tijd, dan stopt de doorbetaling door de werkgever op het moment dat het dienstverband is beëindigd.

  Hoe moet de spaarurenregeling worden toegepast in de onderwijscatering?

  Wat is de spaarurenregeling?
  Voor locaties in de onderwijscatering is in de cao een spaarurenregeling opgenomen. Deze locaties zijn namelijk langere tijd gesloten (onder andere tijdens de
  zomervakantieperiode). Het aantal dagen dat de onderwijsinstelling gesloten is, is meer dan het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt. Door de spaarurenregeling ontvang je toch een gelijkmatig inkomen over het jaar. De regeling is ook van toepassing op andere locaties waar het aantal vakantiedagen minder is dan het aantal dagen dat de locatie gesloten is.

  Hoe werkt de spaarurenregeling?
  Wanneer je werkt op een onderwijslocatie, neem je jouw vakantiedagen op tijdens de perioden dat de school gesloten is. Je kunt op die dagen niet werken. De werkgever geeft uiterlijk 1 oktober door wanneer de locatie het volgende jaar is gesloten, zodat je hiermee rekening kunt houden. Jouw werkgever geeft dan gelijk door wat het verschil is tussen het aantal vakantiedagen (vakantieuren) waarop je recht hebt en het aantal dagen (uren) dat de locatie gesloten is. Dit aantal dagen (uren) moet je tijdens de perioden dat de locatie wel open is ‘inhalen’. Je moet dus in de periode dat er gewerkt wordt extra uren werken, die op dat moment niet uitbetaald worden.

  Rekenvoorbeeld
  Locatie:
  open gedurende 40 weken
  gesloten gedurende 12 weken

  Werknemer:
  arbeidsovereenkomst: 32 uur per week (80%)
  vakantiedagen: 25 dagen * 8 uur * 80% = 160 uur
  locatie gesloten: 12 weken * 40 uur * 80% = 384 uur
  aantal spaaruren: 384 – 160 = 224 uur
  adv-dagen: 13 dagen * 8 uur * 80% = 83,2uur

  De feestdagen die op doordeweekse dagen vallen, worden als een normale werkdag doorbetaald, voor zover je op deze dagen anders zou werken. Je ontvangt geen
  feestdagenvergoeding.

  Je moet in de 40 weken dat de locatie is geopend, 224 uur extra werken. Dat is per week 224 : 40 = 5,6 uur.

  Je werkt dan 32 + 5,6 = 37,6 uur per week.

  Wanneer je dus op een locatie werkt, waar je bijvoorbeeld 40 uur per week moet werken, dan krijg je een arbeidsovereenkomst voor minder uur per week, omdat je moet sparen voor de vrije dagen in de periode dat de locatie gesloten is.

  Loon en toeslagen
  Je loon is op basis van 32 uur per week. De spaaruren worden niet uitbetaald, omdat je loon wordt doorbetaald in de periode dat je wegens locatiesluiting vrij bent. Over de gewerkte spaaruren worden geen toeslagen berekend, zoals overwerk- en vakantietoeslag en je bouwt hierover geen atv- of vakantieuren op.

  Wat gebeurt er bij ziekte?
  Wanneer je ziek bent, dan bouw je jouw spaaruren gewoon door, alsof deze zijn gewerkt. Dus wanneer je een week ziek bent geweest, dan heb je in die week 9,6 spaaruren opgebouwd. Wanneer je ziek bent in de periode dat de locatie gesloten is, dan vervallen de spaaruren. Je kunt deze dus niet op een later moment als vakantieuren opnemen.

  Wanneer kunnen adv-dagen opgenomen worden?
  Voor het opnemen van adv-dagen gelden de regels zoals die in artikel 22 van de cao zijn beschreven. Als je toch onverhoopt vrij moet of wilt hebben, dan kun je schuiven met de ingeroosterde adv-dagen.

  Wat gebeurt er bij meer-/overuren?
  Wanneer je bovenop de contracturen en spaaruren meer hebt gewerkt, dan krijg je hiervoor een overwerktoeslag wanneer je meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week hebt gewerkt. Over meer- en overuren bouw je vakantietoeslag op.

  Hoe zit het met de afbouw toeslag ploegendienst?

  Artikel 43 en 45 van de cao zien beiden toe op wijzigingen in een ploegendienst. Daarbij is artikel 43 van toepassing bij volcontinudienst, oftewel vijfploegendienst. Er wordt dan om gezondheidsredenen of op aanwijzing van de werkgever in het geheel niet meer gewerkt in volcontinudienst. In dat geval behoudt de werknemer zijn onregelmatigheidstoeslag gedurende zoveel maanden, als hij jaren de ploegentoeslag heeft gehad. Deze periode is gemaximeerd tot 6 maanden.

  Artikel 45 is ook van toepassing in de situatie van artikel 43, maar uitgebreid naar alle vormen van ploegendiensten. Er zijn daardoor 2 cao-artikelen die iets zeggen over afbouw van bij stoppen met volcontinudienst. In dat geval geldt de anticumulatieregeling: die regeling is van toepassing die voor de werknemer het meest gunstig is. Verder is artikel 45 van toepassing op het gaan naar een getalsmatig lagere ploegendienst.

  Hoe zit het met de overdracht en waardebepaling van vakantiedagen bij contractwisseling?

  De aanspraken op vakantiedagen en -toeslag gaan bij contractswisseling over naar de werkgever die het project heeft verworven. Voor de aanspraken op deze vakantiedagen en -toeslag kan deze werkgever een daartoe gespecificeerde factuur zenden aan de werkgever die het project heeft verloren. De werkgever die het project heeft verloren is gehouden om deze factuur onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen, te betalen.

  De waarde van de over te dragen vakantiedagen wordt berekend op grond van artikel 54 van de cao en is als volgt te berekenen: basisuurloon vermeerderd met persoonsgebonden toeslagen zoals genoemd in de cao maal het aantal over te dragen vakantie-uren. De aldus berekende waarde van de over te dragen vakantiedagen is te vermeerderen met het percentage vakantietoeslag zoals genoemd in artikel 54 van de cao. De som van de over te dragen waarde aan vakantiedagen en vakantietoeslag wordt vermeerderd met een opslag wegens sociale lasten. Het in acht te nemen percentage sociale lasten wordt jaarlijks namens cao-partijen gepubliceerd.

  Wat is het percentage opslag sociale lasten in verband met bijlage 10 cao?

  Het percentage sociale lasten zoals genoemd in bijlage 10 cao (overdrachtsprotocol vakantiedagen en vakantietoeslag bij contractswisseling) wordt berekend door de percentages van de sociale lasten bij elkaar te tellen. Het opslagpercentage bedraagt voor:

  2008: 23,515%
  2009: 22,78%
  2010: 24,06%
  2011: 25,10%
  2012: 25,31%
  2013: 24,88%
  2014: 24,88%
  2015: 23,73%
  2016: 24,04%
  2017: 24,77%
  2018: 24,45%
  2019: 25,55%
  2020: 25,42%
  2021: 25,97%
  2022: 25,65%
  2023: deel A 25,37%    deel B 23,61%

   

  Hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen er afgesloten worden (ketenbepaling)?

  Werkgever en werknemer kunnen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd afsluiten. Vanaf het moment dat tussen dezelfde partijen, binnen een periode van maximaal drie jaar, meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan zes maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

  Wanneer de werknemer direct voorafgaand aan het dienstverband via een uitzendrelatie dezelfde werkzaamheden heeft verricht, telt deze periode, ongeacht het aantal uitzendovereenkomsten tot een maximum van drie, niet mee in de keten van drie jaar en 3 contracten. Cao-partijen maken hierbij gebruik van artikel 7:668a lid 6 BW.

  Is 5 mei een doorbetaalde feestdag?

  In de contractcateringbranche geldt dat werknemers in lustrumjaren vrijaf krijgen om de Nationale Bevrijdingsdag te vieren. In die lustrumjaren is 5 mei een erkende feestdag, zoals genoemd in artikel 1 lid 23 van de cao. Dit betekent dat je in de jaren 2015 en 2020 een vrije dag krijgt.

  Is een regiomedewerker een oproepkracht als bedoeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

  De tekst van artikel 17 wekt de suggestie dat er bij een regiomedewerker sprake is van een min-maxcontract. Deze contractsoort valt op grond van de wet onder de afroepovereenkomst. Of dit daadwerkelijk het geval is, zal afhangen van hoe een werkgever in de praktijk met de regiomedewerker omgaat.

  Is er extra oefenmateriaal beschikbaar?

  OCC stelt geen oefenmateriaal beschikbaar. Wel kan dit door de opleiders zelf worden samengesteld aan de hand van de toetsmatrijzen. De toetsmatrijzen vind je in de examenenvelop.

  Kan er informatie worden opgevraagd over de uitslagen?

  Wanneer je een nadere toelichting wenst op het door jouw behaalde resultaat voor het theorie-examen, biedt OCC jou de gelegenheid om direct na afloop van het theorie-examen op de examenlocatie de onjuist beantwoorde vragen in te zien.

   

  Komen ADV-dagen te vervallen bij langdurige ziekte?

  Als een werknemer ziek is op dagen dat hij volgens planning roostervrij is, komen de ingeroosterde roostervrije dagen niet te vervallen. Wanneer de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, behoudt hij zijn roostervrije dagen over de eerste zes maanden.

  Per 1 juli 2015 is de nieuwe ketenbepaling van toepassing met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Hoe moet ik deze bepaling toepassen?

  Arbeidsovereenkomsten die je na 1 juli 2015 afsluit, vallen onder de nieuwe ketenbepaling. Er kan dan geen aanspraak meer worden gemaakt op de oude afwijkende ketenbepaling. Enkele praktijkvoorbeelden.

  Uit hoeveel uren bestaan een voltijd dienstverband?

  De cao voor de Contractcatering gaat uit van een werkweek van 40 uur (artikel 16). Het aantal roostervrije dagen per jaar is 13 (artikel 22). Wanneer er sprake is van een parttime dienstverband, dan zijn alle afspraken naar rato van toepassing (artikel 1 sub 3).

  Vragen over contractwisseling

  Automatische overgang

  Voor contractswisselingen waarbij de cateringovereenkomst ingaat op of na 1 januari 2015, geldt dat deze behandeld worden als een overgang van onderneming in de zin van de wet. Dit betekent dat automatisch alle werknemers overgaan naar de nieuwe cateraar, met behoud van al hun arbeidsvoorwaarden.

  Je vindt in artikel 10 lid 3 welke arbeidsvoorwaarden dat bijvoorbeeld kunnen zijn. Ook de zogenoemde “boven-cao’lijke” rechten gaan mee over, zoals een overeengekomen hoger loon of andere extra rechten.

  Hierdoor is het oude artikel 11 over aanpassing van rechten na contractswisseling helemaal komen te vervallen. Het nieuwe artikel 11 heeft een geheel andere inhoud: het legt op de oude werkgever de plicht er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de inbesteder (die immers niet onder de cao valt) deze cao volgt en dus personeel met behoud van arbeidsvoorwaarden overneemt.

  Let op: de nieuwe regeling geldt voor contractswisselingen waarvan de cateringovereenkomst ingaat op of na 1 januari 2015. Op contractswisselingen waarbij de cateringovereenkomst is ingegaan vóór 1 januari 2015, blijft de oude regeling van kracht.

  Wat je als werkgever moet weten

  Voor jou als oud werkgever brengt een contractswisseling mee dat alle aan het cateringcontract verbonden werknemers overgaan naar de nieuwe werkgever. Niemand is van de overgang uit te sluiten, behalve als de werknemer zelf wilt achterblijven en jij jouw medewerking daaraan verleent – een recht op achterblijven bestaat niet! Je hebt ook geen toestemming van de werknemers nodig: de overgang is automatisch. Zo volgt het personeel dus automatisch het werk. Voor overgang naar de nieuwe werkgever is wel vereist dat de werknemer echt op basis van het betreffende contract werkt.

  Langdurig ziek of tijdelijk in dienst?

  Werknemers die langdurig ziek zijn en van wie duidelijk is dat zij niet terugkeren naar het werk op basis van het betreffende cateringcontract, tellen niet mee en gaan dus niet mee over. Uitzendkrachten (in dienst van het uitzendbureau) en gedetacheerde werknemers gaan ook niet mee over, omdat ze bij de oude werkgever geen arbeidsovereenkomst hebben.

  Loon tijdens ziekte

  Je hebt als nieuwe werkgever de verplichting om het loon tijdens ziekte gedurende een extra periode van 52 weken door te betalen aan een arbeidsongeschikte werknemer, als het UWV de latende partij daartoe verplicht heeft vanwege het plegen van te weinig re-integratie inspanningen. Ook de re-integratieverplichting gaat mee over op de verkrijgende partij en dat geldt ook voor de loondoorbetalingsverplichting die het gevolg is van het niet nakomen van deze re-integratieverplichting. Op de nieuwe werkgever ligt dan ook de volledige aansprakelijkheid als het gaat om de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer.

  Informatieverplichting

  De cao heeft verder als bescherming van de nieuwe werkgever ingebouwd dat de oude werkgever niet overtollig personeel op de cateringopdracht zet, indien hij weet of kan weten dat hij de opdracht kwijt raakt. Dat zou voor de oude werkgever een goedkope en oneigenlijke manier zijn om van personeel af te komen. Andersom kan ook: de nieuwe werkgever dringt er op aan vóór de contractswisseling mensen van het contract af te halen om zo te voorkomen dat zij overgaan. Ook dat is in principe niet toegestaan. Het betreffende personeel zou kunnen claimen alsnog te zijn overgegaan. Bij dit soort situaties speelt de informatieverplichting een belangrijke rol. Deze vind je in lid 4 van artikel 10. Belangrijk is dat op zowel de oude als de nieuwe werkgever de plicht rust informatie te verschaffen respectievelijk te vragen.

  Arbeidsvoorwaarden

  Wat de arbeidsvoorwaarden betreft: die gaan alle over en je mag daar niet eenzijdig wijzigingen in aanbrengen, behalve als het gaat om werkelijk onaanvaardbare situaties. Dit is een belangrijke wijziging van de cao. Het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld de nieuwkomers krijgen meer dan jouw zittende personeel en je wilt dat aanpassen, mag in principe niet. Het hele onderscheid tussen cao-rechten en boven-cao’lijke rechten is verdwenen, dus het is niet zo dat je de laatste categorie wel kunt aanpassen en de eerste niet. Dit verbod geldt zowel voor de oude als voor de nieuwe werkgever.

  Alle rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst gaan dus van rechtswege over op de nieuwe werkgever. De oude werkgever daarentegen is nog gedurende een jaar na de overgang naast de nieuwe werkgever hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór het tijdstip van overgang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vakantiegeld dat de oude werkgever verschuldigd is over de periode dat de werknemer bij hem in dienst was.

  Ontslaan van personeel

  Overigens is het wel degelijk mogelijk na de contractswisseling personeel te ontslaan. Niemand hoeft met overtollig personeel te blijven zitten. Houd, als nieuwe werkgever, er wel rekening mee dat het overgekomen personeel van de oude werkgever zijn anciënniteit/senioriteit meeneemt. Dit kan bij een bedrijfseconomisch ontslag dus betekenen dat jouw eigen mensen op het betreffende contract eerder worden ontslagen, dan het overgekomen personeel op dat contract, simpelweg omdat die laatste groep een langer dienstverband heeft.

  Wat je als werknemer moet weten

  Als een opdrachtgever een bepaalde opdracht aan een andere contractcateraar gunt, dan is er sprake van een contractswisseling en is artikel 10 van de cao van toepassing. Voor jou als werknemer is deze cao-bepaling van belang als je werkzaamheden uitvoert in het kader van de opdracht die aan een andere contractcateraar wordt gegeven.

  Automatisch in dienst

  Artikel 10 van de cao bepaalt dat je dan automatisch in dienst treedt bij de contractcateraar die de opdracht heeft gekregen. De nieuwe opdrachtnemer, jouw nieuwe werkgever, moet op grond van de cao al jouw bestaande arbeidsvoorwaarden respecteren. Artikel 10 lid 3 noemt als voorbeeld jouw salaris, aantal dienstjaren (anciënniteit), aantal contractsuren, pensioenaanspraken en aanspraken die zijn overeengekomen en uitstijgen boven of afwijken van de aanspraken waar je recht op hebt op grond van de cao.

  Alle afspraken die zijn gemaakt bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst (of daarna) moeten worden nagekomen. Als je op grond van je huidige arbeidsovereenkomst bepaalde verplichtingen hebt, dan kan de nieuwe opdrachtnemer je aan die verplichtingen houden. Kortom, jij en je nieuwe werkgever moeten de rechten en verplichtingen die zijn opgenomen in de huidige arbeidsovereenkomst nakomen.

  Denk er wel om dat jouw nieuwe werkgever de arbeidsovereenkomst kan wijzigen of beëindigen. De nieuwe werkgever heeft net als jouw huidige werkgever wettelijke mogelijkheden om dit te doen.

  Ten slotte treed je alleen bij de nieuwe werkgever in dienst als je op het moment van de contractswisseling werkt voor het betreffende contract. Als dit niet het geval is, dan ga je alleen mee over naar de nieuwe werkgever als te verwachten is dat je binnen afzienbare tijd weer gaat werken voor de betreffende opdracht.

  Waar en wanneer worden de examen afgenomen?

  Cateringmedewerker, Cateringbeheerder en Praktijkopleider

  • Theorie-examen:
   Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen op verschillende locaties in het land. Via de digitale examenomgeving meld je je voor dit examen aan. Je kunt zelf een keuze maken uit beschikbare data en plaatsen.
  • Criteriumgericht interview:
   Na het theorie-examen is er voor de opleiding tot Cateringbeheerder en Praktijkopleider een afsluitend criteriumgericht interview. In een gesprek met een assessor en inhoudsdeskundige bespreek je de door jouw gemaakte opdrachten. Daarbij wordt bekeken of je ‘eigenaar’ bent van deze opdrachten: wat heb je geleerd, hoe ben je tot de antwoorden gekomen, enzovoort. Deze interviews vinden een aantal keer per jaar plaats bij het secretariaat van het Examenbureau in Gorinchem. Kijk hier voor de actuele data.

  Medewerker Vluchtbenodigdheden
  Wanneer je de leermodule hebt doorgelopen, kun je meteen de training afsluiten met een examen.

  Waar kan ik het lesmateriaal bestellen en wat zijn de kosten?

  Het opleidingsmateriaal van alle OCC-opleidingen kun je vinden op het opleidingsportaal van OCC Trefpuntcatering.nl. Toegang tot het portaal is kosteloos.

  Om toegang te krijgen tot het opleidingsmateriaal voor Medewerker Vluchtbenodigdheden zijn inloggegevens nodig. Deze worden via de opleider verstrekt.

  Wanneer is er sprake van meeruren?

  Meeruren zijn de uren die de werknemer werkt boven de uren die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst, met een maximum van 9 uur per dag of 40 uur per week.

  Meeruren zijn alleen van toepassing op werknemers met een parttime dienstverband.

  Wat houdt de (resterende) vereveningstoeslag in?

  De (resterende) vereveningstoeslag is de toeslag voor werknemers in de bedrijfscatering, die al voor 1 juli 1997 in dienst waren bij een werkgever in de zin van de cao.

  Met ingang van 1 juli 1997 zijn de loonschalen gewijzigd, die van toepassing werden voor werknemers die vanaf die datum in dienst kwamen. De werknemers die voor 1 juli 1997 in dienst waren behielden hun loon en het recht op maximaal 4 functiejarenronden. De vereveningstoeslag is het verschil tussen het oude loon en loon volgens de nieuwe loontabellen.
  De vereveningstoeslag is een aanspraak die voortvloeit uit de cao en is daarom geen boven cao-lijk recht.

  Wat is de waarde van een ADV-dag?

  De waarde van een roostervrije dag is 0,45% van het loon. Dit percentage is als volgt berekend: er zijn 260 werkbare dagen in een jaar. Hiervan worden afgetrokken: 25 vakantiedagen en 13 adv-dagen. Dit zijn dan 222 werkdagen. 1 dag is 0,45% van 222.

  Om het voor oudere werknemers aantrekkelijker te maken om extra roostervrije dagen te kopen, hebben cao-partijen voor hen een lagere waarde vastgesteld, namelijk 0,3% van het loon.

  Wat is de waarde van een roostervrije dag bij uitruil tegen loon?

  Volgens  artikel 56 deel A van de cao contractcatering kunnen werknemers roostervrije dagen uitruilen tegen loon of loon tegen roostervrije dagen.

  In lid 4 en 5 is het volgende opgenomen:

  1. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen op basis van vrijwilligheid loon omzetten in roostervrije dagen op jaarbasis. De waarde van zo’n dag wordt gesteld op 0,3% van het loon. Onder loon wordt in dit verband verstaan het bruto maandloon maal 12 plus vakantietoeslag. Als er van deze regeling gebruik wordt gemaakt is het niet mogelijk gebruik te maken van de regeling zoals genoemd in lid 1 tot en met 3.
  2. De keuze voor het kopen of verkopen van roostervrije dagen dient vóór 1 december door de werknemer aan de werkgever kenbaar gemaakt te worden.

   

  Aan de Vakraad is de vraag gesteld wat de waarde is van een roostervrije dag bij de uitruil en op welke wijze die uitruil wordt verrekend met het loon. Meer specifiek ging  het om de vraag wat er bij de verrekening gebeurt in geval er sprake is van een (onbekende) wijziging van het loon, nadat de werknemer de beslissing tot uitruil heeft genomen. Met name wanneer de werknemer extra roostervrije heeft gekocht en er sprake is van gespreide betaling van deze dagen. De vraag was of  de werknemer dan geconfronteerd kan worden met een naheffing.

  Bij de beantwoording van de vraag heeft De Vakraad overwogen dat werkgevers op verschillende manieren invulling kunnen geven aan de regeling. Er kan sprake zijn van een eenmalige afrekening van de uitgeruilde roostervrije dag. Maar betaling kan ook in termijnen plaatsvinden.

  Naar de mening van de Vakraad is het mogelijk om een eventuele tussentijdse wijziging van het loon in rekening te brengen in geval van gespreide betaling. Wel moet de werknemer hiervan vooraf op de hoogte zijn gesteld. Van een onverwachte naheffing kan geen sprake zijn.

  De werkgever moet vooraf duidelijke afspraken met de werknemer maken over de wijze van uitruil en betaling. Ook moet vooraf helder zijn of een eventuele loonsverandering effect heeft op de hoogte van de waarde van de extra roostervrije dag.

  Wat is het mbo-niveau van de OCC-brancheopleidingen Cateringmedewerker, Cateringbeheerder en Praktijkopleider?

  De branchediploma’s van OCC zijn vergelijkbaar  met de volgende mbo-niveaus:

   

  Cateringmedewerker: niveau 2

  Cateringbeheerder: niveau 3/4, afhankelijk van het aantal medewerkers op locatie

  Praktijkopleider: niveau 3/4, omdat deze module op het mbo aan beide niveaus is gekoppeld

  Wat is het percentage opslag sociale lasten in verband met bijlage 2 (deel A) en bijlage B.V. (deel B) cao?

  Het percentage sociale lasten zoals genoemd in bijlage 2 (deel A) en bijlage B.V. (deel B) cao (overdrachtsprotocol vakantiedagen en vakantietoeslag bij contractwisseling) wordt berekend door de percentages van de sociale lasten bij elkaar te tellen. Het opslagpercentage bedraagt voor:

  2020: 25,42%
  2021: 25,97%
  2022: 25,65%
  2023: 25,37% (deel A) en 23,61% (deel B)
  2024: 25,11% (deel A) en 23,73% (deel B)

  Wat zijn de kosten voor een examen?

  De kosten voor het examen worden door OCC aan de opleider in rekening gebracht. In de Examenenvelop vind je het actuele kostenoverzicht.

  Wat zijn de regels voor een examen?

  De examens van OCC zijn zorgvuldig samengesteld en vinden plaats onder strikte voorwaarden, die zijn vastgelegd in reglementen. Het Examenreglement en het Uitvoeringsreglement kun je vinden in de Examenenvelop. De Examencommissie (EC) ziet toe op een goede uitvoering van de examens.

  Welke regels gelden er bij ontslag (afspiegelingsbeginsel)?

  Bij ontslag dient het afspiegelingsbeginsel toegepast te worden.

  De strikte toepassing van het afspiegelingsbeginsel, zoals die zijn neergelegd in de ‘Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische reden’, kunnen mogelijk tot sociaal onverantwoorde of onwenselijke gevolgen leiden. Dat komt door de sterk decentrale opbouw van cateringbedrijven.
  Hoewel in de cao geen afwijkende afspraken zijn opgenomen, willen cao-partijen wel hun mening hierover in de cao opnemen.

  Daarom is in de cao een protocolafspraak opgenomen. Het gaat hier om een zogenaamde ‘obligatoire’ cao-bepaling, waardoor deze afspraak niet rechtstreeks doorwerkt in de individuele arbeidsovereenkomst. Een individuele werknemer of werkgever kan geen rechten ontlenen aan het standpunt van cao-partijen.
  Wanneer er sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moeten dan ook de wettelijke regels toegepast worden. Wanneer een werkgever wil afwijken van het ontslagbesluit en afspiegelingsregels van het UWV, dan moet de werkgever daarover afspraken maken met de vakbonden.

  Wie verzorgt de opleidingen?

  Er zijn twee mogelijkheden om een opleiding te volgen:

  • Bij jouw eigen werkgever: Een aantal cateringbedrijven verzorgt de opleiding voor hun werknemers. Informeer hiernaar bij jouw eigen werkgever.
  • Bij een opleidingsinstituut: Verschillende opleidingsinstituten bieden de opleidingen aan. Dit kan een ROC zijn of een particulier scholingsinstituut. Neem contact met ons op als je op zoek bent naar een opleider die ervaring heeft met het geven van OCC-opleidingen.
Delen via: