Privacystatement Stichtingen Contractcatering

De Stichtingen Contractcatering hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Stichtingen Contractcatering houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacybeleid van de desbetreffende Stichting Contractcatering.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken wij tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • Wij vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van de Stichtingen Contactcatering of voor een ander doel dan uit hoofde van de hierna genoemde cao’s.
 • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We willen te allen tijde op de hoogte zijn van jouw rechten rondom jouw persoonsgegevens, zullen jou hierop wijzen en deze respecteren.

Als Stichtingen Contractcatering zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wilt opnemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichtingen Contractcatering
Postbus 4076
5004 JB TILBURG
E-mail: info@stichtingencontractcatering.nl
Telefoon: 013-59 44 211

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door de Stichtingen Contractcatering verwerkt om uitvoering te geven aan de doelstellingen zoals opgenomen in de statuten van de Stichtingen Contractcatering en om uitvoering te geven aan de bepalingen van de cao voor de Contractcateringbranche en de cao vrijwillig vervroegd uittreden voor de Contractcateringbranche voor werknemers geboren in een van de jaren 1950, 1951, 1952 en 1953. 

Afhankelijk van de soort doelstelling en/of cao-bepaling kunnen wij persoonsgegevens van jou vragen.

Verwerking persoonsgegevens bij bezoek aan de websites

Cookies

Bij bezoek van de websites van de Stichtingen Contractcatering wordt een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat de website sneller werkt en beschermen de website tegen hack-aanvallen. Daarnaast geven zij informatie over bijvoorbeeld de locatie waarde website bezocht wordt.

Meer informatie over cookies is onder andere te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie ook dit artikel van de Autoriteit Consument & Markt voor meer informatie over cookies en het gebruik daarvan.

Verstrekkingen aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgevingen van de Stichtingen Contractcatering;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie voor de Stichtingen Contractcatering en de uitkeringenadministratie voor SUCON II;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verzorgen van de examinering voor OCC.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij in geval van verwerking voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van de Stichtingen Contactcatering of voor een ander doel dan uit hoofde van de genoemde cao’s, uw persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Wij verstrekken slechts persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien deze partijen een gelijkwaardig beschermingsniveau waarborgen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Stichtingen Contractcatering bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Stichtingen Contractcatering van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie (versleuteling) van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

De Stichtingen Contractcatering verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan aangesloten werkgevers en hun werknemers (die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd) en/of aan relaties (die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd) over onderwerpen aangaande activiteiten van de Stichtingen Contractcatering waaronder begrepen de cao-aangelegenheden. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan:

Stichtingen Contractcatering
Postbus 4076
5004 JB TILBURG
info@stichtingencontractcatering.nl 

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verzoeken tot inzage en eventueel wijziging, afscherming of verwijdering kunnen gericht worden aan:

Stichtingen Contractcatering
Postbus 4076
5004 JB TILBURG
info@stichtingencontractcatering.nl

Wij wijzen je erop dat je, na verwijdering van de persoonsgegevens op jouw verzoek, geen aanspraak meer kunt maken op de activiteiten in het kader van de doelstellingen en bepalingen van de desbetreffende Stichting Contractcatering.

Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Tot slot

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina.

Laatst aangepast op 03 oktober 2023.