Arbowet

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers over hoe de gezondheid en veiligheid verhoogd kunnen worden. In de wet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Deze verplichtingen gelden voor alle plekken waar gewerkt wordt. De regels worden beschreven in een aantal doelvoorschriften en te vinden artikel 3 van de Arbowet.

Specificaties

  • Werkgevers en werknemers dragen samen verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Preventie en duurzaamheid maken onderdeel uit van het arbobeleid.
  • De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met het arbobeleid.
  • Elk bedrijf moet, met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, een werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
  • Er is een basiscontract met de Arbodienst, waarin onder andere staat dat werknemers (gratis) gebruik kunnen maken van een bedrijfsarts en recht hebben op een second opinion. De bedrijfsarts werkt nauw samen met de preventiemedewerker en de OR, PVT of medewerkers die er belang bij hebben. De bedrijfsarts mag de werkplek bezoeken en mag advies geven over preventieve maatregelingen.
  • De RI&E en het Plan van aanpak zijn onderdeel van het arbobeleid.
  • De Inspectie SZW controleert of een bedrijf de veiligheidsdoelen haalt.
Ook interessant: