Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid is een breed onderwerp. Hier vallen onderwerpen onder als struikelen
vallen, verbranden, werken met arbeidsmiddelen, werken op hoogte en nog veel meer.
Als de arbeidsveiligheid niet goed geregeld is, kunnen er ongevallen plaatsvinden die mogelijk leiden tot verzuim, letsel of zelfs overlijden. In 2018 had 5,3% van de koks een ongeval dat leidde tot verzuim (het één na hoogste percentage van alle beroepsgroepen).

Dit onderdeel van de arbocatalogus voor de Contractcatering gaat over het voorkómen of verminderen van ongevallen. Met als doel het voorkomen van letsel en overlijden.

In deze arbocatalogus worden de drie onderwerpen van arbeidsveiligheid behandeld, die in de contractcatering het belangrijkst zijn.

 • Verbranden aan open vuur, hete vloeistof, damp of oppervlakken (kookplaat of oven).
 • Snijden aan messen, snijmachines, glasscherven, blik.
 • Uitglijden op een gladde vloer.
 • Deze gevaren kunnen verwondingen veroorzaken. Oplossingen voor de drie aandachtsgebieden worden in deze arbocatalogus verder uitgewerkt.

Gevolgen van incidenten rondom arbeidsveiligheid
Een arbeidsongeval is een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot
letsel. Dit letsel kan variëren van een snee in de vinger tot in een uitzonderlijk geval dodelijke verwondingen. Naast de gevolgen voor het slachtoffer, heeft een ongeval ook gevolgen voor naasten, collega’s, derden die aanwezig waren en voor de werkgever. Dit
kan fysiek, psychisch en ook financieel van aard zijn.

Snel optreden bij een incident is van belang. De bedrijfshulpverlening (BHV) moet daarom goed op orde zijn en de kennis en middelen hebben om de effecten van de in deze catalogus genoemde risico’s te behandelen. Voorkomen is vanzelfsprekend beter.
Daarom zijn maatregelen opgenomen in deze catalogus om de risico’s op ongevallen te reduceren.

Arbeidshygiënische aanpak
Bepaalde risico’s leiden binnen de contractcatering relatief vaak tot een ongeval. Het gaat om de onderwerpen verbranden, snijden en uitglijden. Om ongevallen en letsel te voorkomen is het van belang om de risico’s binnen een bedrijf of op een locatie allereerst
goed in kaart te brengen door middel van de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Pas als deze bekend zijn kunnen er gericht maatregelen worden getroffen om de gevolgen te minimaliseren. Deze maatregelen kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden,
waarbij het verplicht is om te kiezen voor maatregelen van een zo hoog mogelijk niveau.
Dit wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd. Een combinatie van maatregelen is toegestaan.

De arbeidshygiënische strategie kent vier niveaus:

 1. De beste aanpak is het weghalen van het risico, ook wel de bronaanpak genoemd.
  Hierbij wordt de oorzaak van het probleem helemaal weggehaald. Voorbeelden zijn
  geen open vuur gebruiken of voorgesneden groenten kopen.
 2. Wanneer er geen geschikte bronaanpak mogelijk is, dan is de volgende beste oplossing een collectieve maatregel om het risico te reduceren. Dit houdt in dat het bescherming biedt aan alle of een groot deel van de mensen die aanwezig zijn. Het afschermen van gevaarlijke situaties is hier een voorbeeld van.
 3. Alleen wanneer deze maatregelen niet mogelijk zijn of niet toereikend zijn worden individuele maatregelen toegepast. De individuele werknemer wordt daarbij beschermd. Denk aan het beperken van het aantal mensen dat aanwezig is in een gevaarlijke situatie of het beperken van de blootstellingstijd.
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
  Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, dan worden persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast, zoals snijbeschermende handschoenen. Beheersmaatregelen die binnen de arbeidshygiënische strategie vallen, richten zich op
  het voorkomen van ongewenste situaties. In de arbocatalogus zijn ook repressieve maatregelen toegevoegd. Dit zijn maatregelen die gericht zijn op het beperken van het letsel nadat de ongewenste situatie zich heeft voorgedaan, zoals EHBO- en brandbestrijdingsmiddelen.

Wat zegt de Arbowet?
In de Arbowet staat dat de werkgever zorg draagt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De mogelijke gevaren en risico’s moeten zijn geïnventariseerd (RI&E) en zoveel mogelijk voorkomen of beperkt worden, door het nemen van maatregelen aan de bron en indien dit niet mogelijk is door maatregelen gericht op collectieve bescherming of individuele bescherming alvorens persoonlijke bescherming in te zetten. Maatregelen staan in het plan van aanpak.

Werknemers moeten op de hoogte zijn van de arbeidsrisico’s die zij lopen onder anderedoor toegang tot de RI&E. Daarnaast dienen de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de arbeidsmiddelen zo veel mogelijk afgestemd te zijn op de persoonlijke eigenschappen van de werknemer.

Ook interessant: