Aanpak fysieke belasting

Bij de contractcatering is sprake van een risico op het gebied van fysieke overbelasting.

De werkgever is verplicht om de risico’s goed in kaart te brengen. Hiervoor moet de werkgever een volledige risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) uitvoeren.

Voor een volledige inventarisatie van de fysieke belasting maakt hij gebruik van:

* een instrument om de fysieke belasting in kaart te brengen. Dit kan met de Checklist Fysieke Belasting, gebaseerd op de BasisInspectieModule Fysieke Belasting van de Nederlandse Arbeidsinspectie of met een gelijkwaardig instrument.

* het instrument Werkwijzer Fysieke Belasting van TNO.

Wanneer uit de algemene inventarisatie blijkt dat een of meerdere vormen van fysieke belasting mogelijk een risico is, dan is een nader onderzoek naar dit risico vereist.

Als de risico’s bekend zijn kunnen er gericht maatregelen worden getroffen om de gevolgen te minimaliseren. Deze maatregelen kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden en dienen volgens de Arbeidshygiënische strategie te worden toegepast. Dat wil zeggen dat eerst gekeken moet worden of een bronmaatregel uit de catalogus toegepast kan worden. Pas als dat niet mogelijk is wordt gekeken of technische en organisatorische maatregelen toegepast kunnen worden. En pas als dat niet mogelijk is persoonsgebonden maatregelen.

We hebben het hier over de Arbeidshygiënische strategie:

1. De beste aanpak is het weghalen van het risico op fysieke overbelasting, ook wel de bronaanpak genoemd. Dit is een collectieve technische maatregel, zoals bijvoorbeeld automatiseren of robotiseren.

2. Wanneer er geen geschikte bronaanpak is dan is de volgende beste oplossing een collectieve maatregel om het risico te reduceren. Dit kan een technische maatregel zijn (bv. aanschaf hulmiddelen, werkplekaanpassing) of een organisatorische maatregel (bv. aanpassen werkprocessen, taakroulatie, pauzes).

3. Alleen wanneer deze maatregelen niet mogelijk zijn of niet toereikend zijn worden persoonlijke maatregelen gewenst, waarbij het risico zo veel mogelijk wordt gereduceerd (technisch met bv. een exoskelet, handschoenen) of het risico blijft bestaan (persoonlijke training/instructies geven).

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Delen via: