Voorlichting en training medewerkers

Arbobesluit 2.15 lid 2 (voorlichting en onderricht)

Bij voorlichting gaat het om kennis: medewerkers weten wat ongewenst gedrag is, wat de risico’s zijn, welke maatregelen in uw organisatie bestaan en wat ze kunnen doen als het hun overkomt.

Bij training gaat het naast kennis ook over vaardigheden. Hierdoor zijn medewerkers ook beter in staat gericht te handelen in situaties van ongewenst gedrag. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over de-escaleren, begrenzen of assertief durven zijn. En ook over klantvriendelijkheid en servicegerichtheid die frustratieagressie voorkomen en beperken. Wie de juiste training heeft genoten, is in staat ongewenst gedrag te herkennen en er op een goede manier mee om te gaan.

Bekijk in uw bedrijf of er functies zijn, waarbij het aanbieden van training als aanvulling op voorlichting noodzakelijk is. De keuze hiervoor kan te maken hebben met de mate waarin het risico voorkomt en het belang van de component gedrag daarbij.

  • gaat specifiek in op de situatie van de medewerkers in uw bedrijf;
  • behandelt specifieke risico’s, laat zien hoe medewerkers die kunnen voorkomen, herkennen, en wat de gevolgen ervan kunnen zijn;
  • gaat in op de maatregelen tegen de verschillende risico’s bij intern en extern ongewenst gedrag;
  • maakt duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen;
  • geeft aan wat de gedragsregels zijn waaraan medewerkers zich horen te houden;
  • geeft aan wat de medewerker kan doen als hem ongewenst gedrag overkomt.

Houd bij welke medewerkers voorlichting en training hebben gekregen. Zorg dat ook nieuwe medewerkers deze voorlichting zo snel mogelijk krijgen. Herhaal voorlichting regelmatig, bijvoorbeeld eens per jaar. Zo blijft de kennis van medewerkers op peil, ook bij nieuwe situaties en ontwikkelingen.

Sommige medewerkers lopen een significant risico op ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld bij catering waar sprake is van gasten met alcoholgebruik of waar in avond- en nachtdiensten wordt gewerkt. Bij significante risico’s is het zinvol medewerkers hier extra voorlichting op te geven en te trainen in het duidelijk aangeven van hun grenzen.

Breng de risicogroepen in het bedrijf in kaart.

Vrouwelijke medewerkers hebben een verhoogde kans om seksueel geïntimideerd te worden. Tevens vormen de uitzendkrachten, stagiaires en medewerkers met een tijdelijk contract een risicogroep.

In de bijlage vind u voorbeelden van voorlichting voor werknemers. Het geven van voorlichting en training is maatwerk, welke toegespitst is op de situatie in uw bedrijf en de bedrijven waar uw medewerkers aan het werk zijn.

Terug naar Aanpak ongewenst gedrag.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant: