Wat is de waarde van een roostervrije dag bij uitruil tegen loon?

Volgens  artikel 56 deel A van de cao contractcatering kunnen werknemers roostervrije dagen uitruilen tegen loon of loon tegen roostervrije dagen.

In lid 4 en 5 is het volgende opgenomen:

  1. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen op basis van vrijwilligheid loon omzetten in roostervrije dagen op jaarbasis. De waarde van zo’n dag wordt gesteld op 0,3% van het loon. Onder loon wordt in dit verband verstaan het bruto maandloon maal 12 plus vakantietoeslag. Als er van deze regeling gebruik wordt gemaakt is het niet mogelijk gebruik te maken van de regeling zoals genoemd in lid 1 tot en met 3.
  2. De keuze voor het kopen of verkopen van roostervrije dagen dient vóór 1 december door de werknemer aan de werkgever kenbaar gemaakt te worden.

 

Aan de Vakraad is de vraag gesteld wat de waarde is van een roostervrije dag bij de uitruil en op welke wijze die uitruil wordt verrekend met het loon. Meer specifiek ging  het om de vraag wat er bij de verrekening gebeurt in geval er sprake is van een (onbekende) wijziging van het loon, nadat de werknemer de beslissing tot uitruil heeft genomen. Met name wanneer de werknemer extra roostervrije heeft gekocht en er sprake is van gespreide betaling van deze dagen. De vraag was of  de werknemer dan geconfronteerd kan worden met een naheffing.

Bij de beantwoording van de vraag heeft De Vakraad overwogen dat werkgevers op verschillende manieren invulling kunnen geven aan de regeling. Er kan sprake zijn van een eenmalige afrekening van de uitgeruilde roostervrije dag. Maar betaling kan ook in termijnen plaatsvinden.

Naar de mening van de Vakraad is het mogelijk om een eventuele tussentijdse wijziging van het loon in rekening te brengen in geval van gespreide betaling. Wel moet de werknemer hiervan vooraf op de hoogte zijn gesteld. Van een onverwachte naheffing kan geen sprake zijn.

De werkgever moet vooraf duidelijke afspraken met de werknemer maken over de wijze van uitruil en betaling. Ook moet vooraf helder zijn of een eventuele loonsverandering effect heeft op de hoogte van de waarde van de extra roostervrije dag.

Ook interessant:
Delen via: