Er komt een regeling voor eerder stoppen met werken in de contractcatering! De RVU-regeling.

Cao-partijen in de contractcateringbranche zijn een RVU-regeling overeengekomen waarmee werknemers maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd eerder kunnen stoppen met werken. De cao-partijen zijn de werkgeversorganisatie Veneca (Vereniging Nederlandse Catering Organisaties) en de vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie. De regeling wordt vastgelegd in een cao vrijwillig vervroegd uittreden voor de contractcateringbranche. De regeling – kort gezegd ‘RVU-regeling’ – wordt uitgevoerd door de SUCON II. Bent u werkgever? Informeer dan uw werknemers die mogelijk onder de regeling vallen erover!

Wie komen voor de regeling in aanmerking?
Alle werknemers die onder de cao contractcatering vallen en maximaal 36 maanden voor hun AOW-leeftijd zitten kunnen stoppen met werken. Korter voor de AOW-datum stoppen met werken kan natuurlijk ook. De uitkeringsduur bedraagt maximaal 36 maanden. Er geldt geen minimumduur van de uitkering.

Welke voorwaarden gelden er nog meer?
Een werknemer moet minimaal 15 jaar onafgebroken in dienst zijn geweest bij 1 of meerdere werkgevers in de contractcatering. Een onderbrekingsduur van maximaal 6 maanden wordt meegeteld.
Een werknemer moet uit dienst zijn bij de werkgever in de contractcatering op het moment dat de uitkering ingaat.

Kan er in deeltijd van de regeling gebruik worden gemaakt?
Nee. Als er gebruik wordt gemaakt van de regeling, dan moet de werknemer volledig stoppen met werken in de contractcatering.

Hoe hoog is de uitkering?
De bruto-uitkering bedraagt op dit moment maximaal € 22.164,- per jaar. Per maand is dit een brutobedrag van maximaal € 1.847,-. De bedragen komen overeen met de netto AOW-uitkering voor alleenstaanden. Parttimers ontvangen de uitkering naar rato. Hiervoor is het gemiddelde parttime percentage in 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag maatgevend, de maand waarin de aanvraag wordt gedaan niet meegerekend. De uitkeringen worden per maand uitgekeerd. Eenmalige uitkeringen zijn niet mogelijk. De uitkeringen zijn tot de genoemde bedragen voor SUCON II vrijgesteld van de fiscale eindheffing van 52%. De uitkeringshoogte kan daarom niet hoger zijn.

Hoeveel bedraagt de netto-uitkering?
Daar kunnen wij geen uitspraak over doen. Dat hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en zaken zoals of de heffingskorting wel of niet moet worden toegepast. Als het loon momenteel ongeveer gelijk is aan de maximale hoogte van de bruto RVU-uitkering, dan kan er een inschatting gemaakt worden van het netto bedrag dat de werknemer overhoudt.

Kan de werkgever aan de werknemer een aanvulling geven op de uitkering?
Dat kan, maar dat is aan de werkgever. Dat gaat buiten SUCON II om. Alvorens tot uitkering wordt overgegaan moet de werkgever een verklaring tekenen dat hetgeen hij mogelijk rechtstreeks aan de werknemer betaalt boven de uitkering van SUCON II, (fiscaal) voor zijn rekening en risico komt. SUCON II keert enkel uit op basis van de van eindheffing vrijgestelde bedragen die hiervoor zijn genoemd.

Hoe kan een eventueel inkomensgat worden gedicht?
Als een werknemer nu meer verdient dan de maximale hoogte van de uitkering en er is bijvoorbeeld geen of onvoldoende spaargeld, dan is er een mogelijkheid om het ouderdomspensioen te vervroegen. Werknemers kunnen daarvoor contact opnemen met Pensioenfonds Horeca & Catering. SUCON II gaat hier niet over.

Worden de uitkeringen geïndexeerd?
De uitkeringen worden verhoogd, zover de financiële middelen van SUCON II dit toelaten. Laten de financiële middelen dit niet meer toe, dan worden de ingegane uitkeringen niet meer verhoogd. Verhogingen van de uitkeringen is ter beoordeling aan het bestuur van SUCON II.

Wanneer gaat de regeling in?
Er wordt naar gestreefd de regeling in te laten gaan per 1 mei 2021. Mocht dat niet lukken, dan zal de regeling waarschijnlijk ingaan per 1 juni 2021.

Geldt de regeling onbeperkt?
Nee. De regeling loopt van 1 mei 2021 tot 1 november 2022*. Dit betekent dat werknemers geboren tussen 1 februari 1955 en 1 november 1958 voor de regeling in aanmerking kunnen komen. Als de regeling per 1 mei wordt ingevoerd, dan kunnen de eerste uitkeringen vanaf 1 juni worden betaald. * De regeling is verlengd tot 31 december 2025

Is het dan ook zeker dat een werknemer een uitkering kan krijgen als deze werknemer in die geboortejaren valt en aan de voorwaarden voldoet?
Nee. Er is een vastgesteld beschikbaar budget. Hoe snel het budget opgaat is afhankelijk van hoeveel werknemers van de regeling gebruik gaan maken of kunnen gaan maken, de hoogte en de duur van de uitkering. Het budget kan dus al eerder op zijn. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Daarbij geldt dat alleen volledig ingediende aanvragen meetellen als binnengekomen. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Op is op.

Wat gebeurt er met lopende uitkeringen als de regeling wordt stopgezet?
Deze worden gewoon uitgekeerd tot de AOW-datum die staat vermeld in de toekenningsbrief.

Kan de werknemer al meteen een aanvraag indienen voor als deze werknemer pas over bijvoorbeeld een halfjaar of een jaar gebruik wil maken van de regeling?
Nee. Een aanvraag kan maximaal 4 maanden en moet minimaal 3 maanden voor de uittredingsdatum worden ingediend.

Geldt de aanvraagtermijn van minimaal 3 maanden ook al meteen bij de start van de regeling?
Nee. Werknemers die vanaf 1 juni 2021 maximaal 36 maanden van hun AOW-leeftijd af zitten, kunnen per 1 mei een aanvraag indienen voor een uitkering in juni. Voor een uitkering in juli geldt een aanvraagtermijn van 2 maanden en voor een uitkering vanaf  augustus geldt de normale aanvraagtermijn van minimaal 3 maanden. Als de regeling pas ingevoerd wordt per 1 juni, dan schuiven deze termijnen een maand op.

Heeft de werknemer toestemming nodig van de werkgever om gebruik te maken van de regeling?
Nee. Dat is niet nodig. Wel kan er pas tot uitkering worden overgegaan als werkgever samen met werknemer een verklaring over datum uit dienst hebben getekend. En de werkgever de zogenaamde ‘fiscale’ verklaring heeft getekend.

Bouwt de werknemer pensioen op als er gebruik wordt gemaakt van de regeling?
Nee. Gedurende het gebruik van de RVU-regeling kan er geen pensioen worden opgebouwd.

Wat gebeurt er bij overlijden van de deelnemer?
Als de fiscale regelgeving dat toestaat, ontvangt de partner de uitkering en wel voor de resterende duur van de uitkering zoals bepaald in de oorspronkelijke toekenningsbrief. De uitkering gaat bij overlijden dus eigenlijk over op de partner.

Hebben sociale partners afspraken gemaakt over verlofsparen?
Sociale partners hebben geen afspraken over verlofsparen gemaakt.

Wat moet de werknemer doen?
Het is verstandig om nu alvast na te denken over de wens om gebruik te maken van de RVU-regeling. Bespreek het desgewenst ook met de werkgever en/of met een vakbond. Het is voor de werknemer raadzaam om alvast na te gaan bij welke werkgever of werkgevers in de contractcatering er de afgelopen 15 jaar een dienstverband was en van wanneer tot wanneer dat was. Die informatie heeft SUCON II nodig om de dienstjareneis van 15 jaar te beoordelen. Ook is het handig om alvast te weten dat bij de aanvraag loonstroken gevoegd moeten worden van de laatste 12 maanden, gerekend van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Zonder de loonstroken is de aanvraag niet volledig. Tevens zullen we vragen of de heffingskorting wel of niet moet worden toegepast. Voorts wordt gevraagd om het BSN van de werknemer en een kopie bankpas. Door dit nu alvast te melden kan de werknemer die al op korte termijn gebruik wil maken van de regeling hierop anticiperen.
Zeg als werknemer nooit het dienstverband met de werkgever op voordat u, na een aanvraag, een schriftelijke toekenningsbrief van SUCON II heeft ontvangen!

Wat moet de werkgever doen?
Het verzoek is om de regeling onder de aandacht te brengen van de werknemers die onder de regeling vallen en – als de werknemer dat wenst – ondersteuning en begeleiding te bieden bij de aanvraag. Of en welke aanvullende afspraken tussen werkgever en werknemer worden gemaakt, gaat buiten SUCON II om. Voordat daadwerkelijk een uitkering aan de werknemer kan worden betaald, dient de werkgever de verklaring ‘uit dienst werknemer’ en de ‘fiscale’ verklaring ondertekend te hebben.

Meer informatie
De RVU-regeling is nog niet helemaal tot het allerlaatste detail uitgewerkt. Het aanmeldformulier en de (digitale) aanvraagprocedure zijn nog in voorbereiding, waarbij geldt dat we dit conform eisen van de AVG inrichten zodat privacygevoelige informatie veilig uitgewisseld kan worden.

Meer informatie kunnen wij u op dit moment niet geven. Zodra bekend is wanneer de regeling open gaat en de aanvraagprocedure is ingericht komt er een nieuwsbrief. Houdt u ook goed onze website in de gaten!

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ook interessant:
Delen via: